Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2016

juhudora
juhudora
Reposted fromgruetze gruetze viatfu tfu
juhudora
Reposted fromactionkeks actionkeks viatfu tfu
juhudora
8812 2438 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viatfu tfu
juhudora
Zadaliśmy Prezydentowi Kielc kilka pytań na temat sztandarowej koncepcji rozwoju miasta. Koncepcji, która jest podstawą rozwoju naszych Kielc. Wizji, która ma zapewnić Kielcom rozwój, kielczanom pracę, a miastu rozpoznawalność na całym świecie. To, co za chwilę przeczytacie, nas, w stowarzyszeniu, dosłownie powaliło. Gdyby nie to, że to autentyczny dokument (zamieszczamy go w wersji JPG), uznalibyśmy to za żart w stylu senegalskiego inwestora i to robiony przez Scyzoryk się Otwiera...
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viatfu tfu
juhudora
Reposted frommuviell muviell vialejibet lejibet
juhudora
Reposted fromtotal1ty total1ty viazelbekon zelbekon
juhudora
current mood
Reposted frombvd bvd viazelbekon zelbekon
juhudora
9300 3929 500
Reposted fromJohann Johann viazelbekon zelbekon
juhudora
juhudora
juhudora
3508 0c42
Reposted fromzciach zciach viasstefania sstefania
juhudora
7374 d097 500

October 18 2016

juhudora
6855 7083 500
Reposted fromzaduzonaraz zaduzonaraz viasmoke11 smoke11
juhudora
juhudora
juhudora
grafika plants, architecture, and green
Reposted fromweightless weightless viakrzysk krzysk
juhudora
5535 86ae 500
juhudora
3471 a3fd 500
Reposted fromtelewizja telewizja viasmoke11 smoke11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl